Policjanci z Zielonej Góry edukują młodzież szkolną na temat zagrożeń społecznych i odpowiedzialności prawnej

Oficerowie policji z Zielonej Góry, w ciągu całego roku szkolnego, organizują spotkania dla uczniów szkół średnich. Tematem tych spotkań są najważniejsze problemy społeczne – uzależnienia, przemoc, handel ludźmi, a także odpowiedzialność prawna. Zajęcia odbywają się zarówno w murach szkoły, jak i w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego, funkcjonariusze z Wydziału Prewencji podjęli kolejne próby edukacji młodzieży na temat odpowiedzialności prawnej, zapobiegania handlowi ludźmi oraz bezpieczeństwa online. Podczas tych spotkań, szczególny nacisk kładziony jest na zagadnienia dotyczące uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Podstawowym celem tych dydaktycznych spotkań jest uświadomienie zagrożeń wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych (nikotyna, alkohol, narkotyki), ze szczególnym uwzględnieniem problemu Nowych Substancji Psychoaktywnych, czyli tzw. dopalaczy. Istotna jest także omówienie wpływu tych substancji na funkcje psychologiczne i fizyczne, a także na przepisy prawne. Ważnym aspektem jest również podniesienie świadomości młodzieży na temat problemów uzależnień i ich społecznych konsekwencji, a także propagowanie działań profilaktycznych rozwijających zdolności przewidywania własnych i cudzych zachowań.

W trakcie spotkań, policjanci starają się wyjaśnić młodym ludziom, czym jest odpowiedzialność karna nieletnich, a także jakie zachowania mogą zostać zakwalifikowane jako demoralizujące. Uczniowie dowiadują się, że od 13 do 17 roku życia mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za popełnione przestępstwa i wykroczenia przed sędzią wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego, który może zastosować wobec nich środki wychowawcze lub korekcyjne. Po ukończeniu 17 lat, młodzi ludzie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną tak samo jak dorośli. Policjanci podkreślają również fakt, że nieletni, który popełnia poważne przestępstwo (np. zabójstwo), może odpowiadać jak dorosły już po ukończeniu 15 roku życia.