Nowi członkowie grona profesorskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego: Maria Mrówczyńska i Łukasz Pisarczyk

Dr hab. inż. Maria Mrówczyńska i dr hab. Łukasz Pisarczyk dołączyli do elity naukowej, zdobywając tytuły profesorskie na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pierwsza z nich, Maria Mrówczyńska, została uhonorowana tytułem profesora w dziedzinie nauk technicznych, konkretniej inżynierii lądowej, geodezji i transportu. Z kolei Łukasz Pisarczyk zdobył tytuł profesora nauk społecznych specjalizując się w naukach prawnych.

Maria Mrówczyńska to zielonogórzanina z urodzenia, urodzona w 1974 roku. Swoją edukację na kierunku geodezja i kartografia rozpoczęła na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu, kończąc studia w 1999 roku. Następnie kontynuowała swoją edukacyjną ścieżkę na Politechnice Warszawskiej gdzie w 2006 roku obroniła pracę doktorską a w 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia.

Łukasz Pisarczyk, podobnie jak Maria Mrówczyńska, posiada imponujący dorobek naukowy. Jego kluczowe osiągnięcia to monografie „Autonomiczne źródła prawa pracy” oraz „Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów prawa pracy”. Proces nadania tytułu profesorskiego był poparty pięcioma pozytywnymi recenzjami, co doprowadziło do jednogłośnej decyzji Rady Doskonałości Naukowej o wystąpieniu do Prezydenta RP o nadanie tytułu profesora dr. hab. Łukaszowi Pisarczykowi.

Studia prawnicze Pisarczyk ukończył na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie również zdobył tytuły doktora i doktora habilitowanego. Pełnił funkcję profesora nadzwyczajnego na uniwersytetach: Warszawskim, Śląskim w Katowicach oraz Zielonogórskim (od 2022 roku). Obecnie jest kierownikiem Katedry Prawa Pracy i Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dodatkowo pełni funkcję profesora wizytującego na Uniwersytecie Lumière Lyon 2, jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2016-2018), członkiem kolegiów redakcyjnych i rad programowych czasopism naukowych, kierownikiem krajowych grantów badawczych oraz członkiem międzynarodowych zespołów naukowych. Jest również współautorem (z prof. Ludwikiem Florkiem) popularnego podręcznika Prawo pracy.